Privacy

Vertrouwen & Respect

Privacy vinden wij belangrijk

Fysiotherapie Judith is een praktijk voor fysiotherapie, gevestigd aan de Korenbloemstraat 75 te Boven Leeuwen

Fysiotherapie Judith verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Per 25-5-2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de WBP en de AVG.
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw fysiotherapie behandeling. Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die door de KNGF en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

  • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst oftewel WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen.
    Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
  • Om uw fysiotherapie behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
  • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
  • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
  • Om (alleen na uw toestemming) contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts indien dit nodig is.

Hoe verkrijgen we deze gegevens?

In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u bij ons in de praktijk komt om behandeld te worden. We kunnen ook (een deel van) uw gegevens verkrijgen als u die invult op het contactformulier van onze website.

Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo voor het controleren van uw verzekering.

Wie kan Uw gegevens inzien?

De gegevens worden vermeld in uw persoonlijke dossier. Dit dossier staat in een beveiligde omgeving van het electronisch patientendossier. Alleen medewerkers (therapeuten en eventuele stagiaires) van Fysiotherapie Judith hebben hier inzage. Medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van deze gegevens.

Indien u wenst kunt u altijd inzage in uw persoonlijke dossier opvragen.

Aan wie verstrekken wij deze gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. .

De veiligheid van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Als Fysiotherapie Judith zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier, per mail of telefonisch.

Omdat privacy verder gaat als alleen de contactmomenten